Home

Mr H. van Schuppen

Mr E. van de Water

Praktijk

Honorering

Route

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Schuppen & Van de Water Advocaten

 1. Van Schuppen & Van de Water Advocaten is een maatschap van advocaten naar Nederlands burgerlijk recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen van de praktijk van advocaat en procureur. Op eerste verzoek wordt u een lijst van de partners toegezonden. Van Schuppen & Van de Water Advocaten houdt kantoor in Amsterdam.
 2. Alle opdrachten van cliŽnten worden verstrekt aan de bij Van Schuppen & Van de Water Advocaten werkzame advocaat en worden verricht voor rekening en risico van de advocaat waaraan de opdracht is verstrekt. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten voor rekening van Van Schuppen & Van de Water Advocaten en op alle rechtsverhoudingen van Van Schuppen & Van de Water Advocaten met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. CliŽnt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Van Schuppen & Van de Water Advocaten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van de bij Van Schuppen & Van de Water Advocaten werkzame advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat waaraan de opdracht is verstrekt, wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de huidige polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de bij Van Schuppen & Van de Water Advocaten werkzame advocaat eventueel aansprakelijk is.
 6. Van Schuppen & Van de Water Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliŽnt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Schuppen & Van de Water Advocaten is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden, tenzij de cliŽnt aantoont dat de keuze van Van Schuppen & Van de Water Advocaten van deze derden niet zorgvuldig is geweest. Van Schuppen & Van de Water Advocaten is door de cliŽnt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliŽnt te aanvaarden.
 7. CliŽnt vrijwaart Van Schuppen & Van de Water Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliŽnt verricht terzake van de vrijwaring, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Van Schuppen & Van de Water Advocaten.
 8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Van Schuppen & Van de Water Advocaten vast te stellen uurtarieven vermeerderd met een opslag voor kantoorkosten.
 9. Door Van Schuppen & Van de Water Advocaten ten behoeve van de cliŽnt betaalde (on)kosten - waaronder belaste en onbelaste verschotten - zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is Van Schuppen & Van de Water Advocaten gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.. De door Van Schuppen & Van de Water Advocaten gemaakte reiskosten worden aan cliŽnt doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.
 10. De werkzaamheden worden maandelijks aan de cliŽnt in rekening gebracht. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is cliŽnt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van Ä 100,--. Ingeval van een gerechtelijke procedure is cliŽnt alle daadwerkelijk gemaakte kosten rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten.
 11. Van Schuppen & Van de Water Advocaten is altijd en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen ter zake van de door haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden.
 12. Indien cliŽnt niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan is Van Schuppen & Van de Water Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden voor cliŽnt terstond op te schorten, zonder dat Van Schuppen & Van de Water Advocaten daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.
 13. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank in Amsterdam bevoegd, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is.
 14. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen cliŽnt en Van Schuppen & Van de Water Advocaten, zijn tevens gemaakt ten behoeve van alle personen die voor Van Schuppen & Van de Water Advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.